रिलायबल अग्रिम भुक्तानी बीमा योजना

रिलायबल अग्रिम भुक्तानी बीमा योजना

यो योजना एउटा नाफामा सहभागी हुने, निरन्तर बीमाशुल्क भुक्तानी गरेमा बीमा योजनामा ब्यवस्था भए अनुसार बीमितलाई सुरक्षा र आवधीक बीमाङ्क फिर्ताहुने मिश्रित लाभ भएको योजना हो । बीमालेखमा ब्यवस्था भए अनुसार बीमितले समय समयमा अग्रिम भुक्तानीहरु पउन सक्नु हुनेछ । यस योजना अन्तर्गत बीमितले बिभिन्न अग्रिम भुक्तानी अवधीका बीमालेख मध्ये आफुलाई उपयुक्त हुने अवधीको योजना छनौट गर्न सक्नु हुनेछ । यस योजना अन्तर्गत बीमितले पाउने लाभहरु यस प्रकार रहेका छन्

लाभहरुः

मृत्यु लाभ (Death Benefit):

बीमा अवधि भित्र बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेखमा उल्लेखित बीमाङ्क रकम र मृत्यु हुदासम्मको अवधीको बोनस बराबर एकमुष्ठ रकम बीमितले इच्छाएको ब्यक्तीले भुक्तानी पाउनेछ । मृत्यु भएको खण्डमा बीमितले बिभिन्न समयमा बीमा योजनामा ब्यवस्था भएअनुसार जतिसुकै अवधी (Survival Benefit) लिएको भएतापनि त्यस्ता भुक्तानीलाई नघटाई पुरा बीमाङ्क र बोनस बराबर एकमुष्ठ रकम बीमितले इच्छाएको ब्यक्तीले भुक्तानी पाउनेछ ।

अवधी भुक्तानी (Survival Benefit) बीमित जिवित रहंदा बीमा शुरु भएको ४ बर्ष भुक्तान भएपछि बीमा अवधी भरी हरेक दुई बर्षमा बीमालेखमा तोकिएको प्रतिशतको आधारमा बीमाङ्क रकम फिर्ता दिईनेछ ।

परिपक्वता लाभ (Survival Benefit):

बीमालेख अवधी समाप्तीमा बीमित जीवित रहेमा बाकी रहेको बीमाङ्कको निश्चित प्रतिशतले हुन आउने रकम र बीमा अवधीको बोनस एकमुष्ठ बीमितलाई प्रदान गरिनेछ ।
बोनसः यस योजना अन्र्तगत बीमितले कम्पनीको नाफामा सहभागी हुन पाउनेछ । यसमा आर्थिक बर्षको अन्त्यमा कम्पनीले घोषणा गरेको बोनस दरको आधारमा बीमितले बोनस पाउने छ । चालु आ.ब.मा यस बीमा योजनाको लागी कम्पनीले घोषणा गरेको प्रारम्भिक बोनस दर रु. ५० (रु पचास) प्रति हजार रहेकोछ । बीमालेख चालु रही बीमा अवधी समाप्ती मितिसम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेख अन्तर्गत तपसिल बमोजिम बीमाङ्क रकम र बीमालेखले आर्जन गरेको बोनस रकम भुक्तानी दिईनेछ ।

 

रिलायबल अग्रिम भुक्तानी योजनाका बिषेशताहरु

न्यूनतम बीमाङ्क रकम :   रु. २,००,०००/–
अधिकतम बीमाङ्क रकम :    प्रस्तावकको आम्दानीको आधारमा
न्यूनतम प्रवेष उमेर : १६ बर्ष
अधिकतम प्रवेष उमेर  : ५५ बर्ष
अधिकतम परिपक्वता उमेर : ६५ बर्ष
बीमा अवधीः १०/१२/१४/१६/१८ र २० बर्ष
बीमाशुल्क भुक्तानी गनुपर्ने अवधी बीमा अवधी सम्ममात्र
बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका :  बार्षिक/अर्धबार्षिक/त्रैमासिक/मासिक

यो योजनाका फाईदाहरु:
१. बीमाशुल्क सिमित अवधीमात्र तिरे हुने ।
२. आफ्नो आवश्यकता अनुसार १०/१२/१४/१६/१८ र २० बर्षे अग्रिम भुक्तानी बीमा योजना छनौट गर्न सकिने ।
३. बीमा अवधीमा कथंकदाचीत बीमितको मृत्यु भएमा अवधी भुक्तानी बापत प्रदान गरेको रकम कट्टा नगरि बीमाङ्क र आर्जित बोनस प्रदान गरिने ।
४. यो योजनामा पनि दुई बर्ष बीमाशुल्क भुक्तानी गरे पछि समर्पण मुल्यको बढीमा ८० प्रतिशत सम्म कर्जा लिन सकिने ।
५. ऐच्छिक सुबिधा अन्तर्गत दुर्घटना मृत्यु लाभ, दुर्घटना र बिरामीको कारण पुर्ण तथा स्थाई अशक्तता लाभ र दुर्घटना र बिरामीको कारण बीमाशुल्क छुट लाभ थप गरी लिन सकिने ।
६. न्यूनतम बीमाङ्क रु २,००,०००/– देखी आयश्रोतको आधारमा जति पनि बीमा गर्न सकिने ।
७. कर लाभको सुबिधा रहेको ।

अन्य सुबिधाहरु:
यस बीमा योजनामा तपसिलमा उल्लेखित थप सुबिधाहरु समेत लिन सकिनेछ ।
(क) बीमाशुल्क छुट सुविधा (Premium Waiver Benefit, PWB) :  बार्षिक रु. १.५० प्रति हजार थप बीमाशुल्क तिरेको खण्डमा दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारण वा बिरामीको कारणबाट बीमित पूर्ण अशक्त÷अपाङ्ग भएमा घटना मिति पछि बीमालेख तथा पूरक करार अनुसार बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न नपर्ने गरी “बीमाशुल्क छुट” सुविधा प्रदान गरिने छ ।
(ख) पूर्ण अशक्त सुविधा (Total Disable Benefit, TDB) : बार्षिक रु. २.०० प्रति हजार थप बीमाशुल्क तिरेको खण्डमा दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारण वा विरामीको कारणबाट बीमित पूर्ण अशक्त÷अपाङ्ग भएमा स्थायी अशक्त सुविधा रकम बराबरको बीमाङ्क रकम निजलाई भुक्तानी गरिनेछ । बीमित १८३ दिन सम्म अशक्त अवस्थामा भए मात्र पूर्ण अशक्त÷अपाङ्ग सुविधा वापतको रकम प्राप्त हुनेछ ।
(ग) दुर्घटना मृत्यु भएमा दिइने सुविधा (Accidental Death Benefit, ADB) :  बार्षिक रु. १.०० प्रति हजार थप बीमाशुल्क तिरेको खण्डमा दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट बीमितको १८३ दिनभित्र मृत्यु भएमा यस करारमा उल्लेख भए अनुसार दुर्घटना लाभको बराबर रकम बीमाङ्क रकम बराबर “दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा दिइने सुविधा” भुक्तानी दिइनेछ
नोटः यी माथीका ऐच्छिक सुबिधाहरु (Riders) अधिकतम रु. ५०,००,०००/- (पचास लाख ) सम्म मात्र लिन सकिनेछ ।