बैदेशिक रोजगार जीवन बिमा योजना

बैदेशिक रोजगार जीवन बिमा योजना  बिदेशमा रोजगार को अवसर लिएर बिदेश जानेले मात्र लिना सक्छन ।

बिमा सुल्क तालिक  । Critical Illness बापत रु ४०० थप लग्ने छ।

अवधी/उमेर १८ बर्ष – ३५ बर्ष ३६ बर्ष – ५० बर्ष ५१ बर्ष – ६४ बर्ष
२ बर्ष २६४६ ३६२५ ७२५०
३ बर्ष ३५२४ ४९३० ९५७०
४ बर्ष ४४२३ ६०९० १२०३५
५ बर्ष ५१४८ ७१०५ १४५००
६ बर्ष ५७२८ ८४११ १६८२०