रिलायबल आजीवन बीमा योजना

यो योजना आजीवन बीमा योजना अन्तर्गत सुरक्षा, र बचत एकैसाथ प्रदान गर्ने योजना हो । यो जीवन बीमा योजना सावधिक जीवन बीमा र आजीवन बीमा दुवैको मिश्रित लाभ रहेको योजना हो । यस योजनामा बीमितले बीमा अवधी समाप्तीमा बीमित जिवित रहेमा बीमाङ्क र नियमानुसारको बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी पाउनेछ साथै त्यस उपरान्त पनि जोखिम बहन कायम रहन्छ । बीमा अवधी समाप्ती पछि जुन सुकै समयमा बीमितको मृत्यु भएमा बीमितले इच्छाएको ब्यक्तिले बीमाङ्क रकम प्राप्त गर्दछ । न्युनतम रु. १,००,०००÷– (रु. एक लाख रुपैया) देखी माथी आयश्रोतको आधारमा जतिसुकै बीमाङ्कको बीमा गर्न सक्नु हुनेछ र सोही आधारमा बीमाशुल्क गणना गरिनेछ । सानो सानो बचत गरी आफु र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्न चाहने ब्यक्तीको लागी यो योजना उपयुक्त हुनेछ ।

लाभहरुः

परिपक्वता लाभः

बीमालेख चालु रहि बीमा अवधि समाप्ति मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रही उक्त मितिमा बीमाङ्क र बोनस बराबरको एकमुष्ठ रकम भुक्तानी दिइनेछ ।

मृत्युलाभः

कथंकदाचित बीमा अवधी समाप्ति हुने मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रहि बीमाङ्क र नियमानुसारको बोनस बीमितले इच्छाएको ब्यक्तिलाई भुक्तानी दिइनेछ ।

बीमा अवधी समाप्ती पछि बीमितको जुन सुकै समयमा मृत्यु भएमा बीमितले इच्छाएको ब्यक्तिले बीमाङ्क रकम भुक्तानी पाउनेछ ।

यो योजनाका सामान्य शर्तहरु

न्युनतम बीमाङ्क रकम                 :       रु १००,०००/– (रु. एक लाख रुपैया)

अधिकतम बीमाङ्क रकम            :       असिमित

न्युनतम बार्षिक बीमाशुल्क        :      रु. ३,५००/–

न्युनतम प्रवेश उमेर                     :       १६ बर्ष (नजिकको जन्म दिवस)

अधिकतम प्रवेश उमेर               :       ६५ बर्ष (नजिकको जन्म दिवस)

अधिकतम परिपक्वता उमेर       :     ७० बर्ष (अन्तिम जन्म दिवस)

बीमा अवधी                                   :         ५ देखी ५४ बर्ष

बीमाशुल्क भुक्तानी अवधी                         :      बीमा अवधी सम्म

बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका  :    बार्षिक/अर्धबार्षिक/त्रैमासिक/मासिक

 

ऐच्छिक लाभ:

(क) बीमाशुल्क छुट सुविधा (Premium Waiver Benefit, PWB) :

दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारण वा बिरामीको कारणबाट बीमित पूर्ण अशक्त/अपाङ्ग भएमा घटना मिति पछि बीमालेख तथा पूरक करार अनुसार बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न नपर्ने गरी “बीमाशुल्क छुट” सुविधा प्रदान गरिने छ ।

(ख) पूर्ण अशक्त सुविधा (Total Disable Benefit, TDB) :

दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारण वा विरामीको कारणबाट बीमित पूर्ण अशक्त÷अपाङ्ग भएमा स्थायी अशक्त सुविधा रकम बराबरको बीमाङ्क रकम निजलाई भुक्तानी गरिनेछ । बीमित १८३ दिन सम्म अशक्त अवस्थामा भए मात्र पूर्ण अशक्त÷अपाङ्ग सुविधा वापतको रकम प्राप्त हुनेछ ।

(ग) दुर्घटना मृत्यु भएमा दिइने सुविधा (Accidental Death Benefit, ADB) :

दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट बीमितको १८३ दिनभित्र मृत्यु भएमा यस करारमा उल्लेख भए अनुसार दुर्घटना लाभको बीमाङ्क रकम बराबर “दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा दिइने सुविधा” भुक्तानी दिइनेछ ।

नोटः यी माथीका ऐच्छिक सुबिधाहरु (Riders) अधिकतम रु. ५०,००,०००/- (पचास लाख ) सम्म मात्र लिन सकिनेछ ।

यस योजनाका फाईदाहरुः

१. सानो सानो बचतबाट समग्र परिवार सुरक्षित रहन सकिने ।

२. न्यूनतम रु. १००,०००/– देखी माथी आय श्रोतको आधारमा जतिपनि बीमाङ्क छनौट गरी बीमा गर्न सकिने ।

३. बीमा अवधीमा कथंकदाचीत बीमितको मृत्यु भएमा अथवा बीमा अवधी समाप्तीमा बीमित जीवित रहेको खण्डमा बीमालेखको अधिनमा रहि बीमाङ्क र आर्जित बोनस एकमुष्ठ पाउने ।

४. बीमा अवधी समाप्ती पछि बीमितको जुन सुकै समयमा मृत्यु भएमा बीमितले इच्छाएको ब्यक्तिले बीमाङ्क रकम भुक्तानी पाउने ।

५. बीमितलाई आवश्यक परेको खण्डमा दुई बर्ष बीमाशुल्क र दुई बर्ष अवधी भुक्तान भएपछि समर्पण मुल्यको बढीमा ९० प्रतिशत सम्म कर्जा लिन सकिने ।

६. ऐच्छिक सुबिधा अन्तर्गत दुर्घटना मृत्यु लाभ, दुर्घटना अथवा बिरामीको कारण स्थाई पुर्ण अशक्त भएमा बीमाशुल्क छुट सुबिधा र दुर्घटना अथवा बिरामीको कारण स्थाई पुर्ण अशक्तता लाभ थप गरी लिन सकिने ।

७. कर लाभको सुबिधा रहेको ।